Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (concept) zorgcontracten en overeenkomsten van of met Veritha en alle daarmee verband houdende handelingen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Veritha richt zich op de ondersteuning van mensen met psychische en of psychiatrische problematiek en hun omgeving om de kwaliteit van leven te kunnen vergroten. Veritha is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 272 801 48.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer: Veritha, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van diensten. Opdrachtgever: De klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Veritha.

Overeenkomst: Alle gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de opdracht geheel zelfstandig, binnen de gemaakte afspraken met de opdrachtgever zoals vermeld in deze offerte. De opdrachtnemer bepaalt de werktijden in overleg met de opdrachtgever, gerelateerd aan de beschreven doelstellingen.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Concept zorgcontracten zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een zorgcontract komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In het zorgcontract kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door overmaking op IBAN NL75 RABO 012 218 126 3 t.n.v. Veritha of G.J. van Wijhe.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.
 4. De over het honorarium verschuldigde belastingen en premies sociale verzekering voor rekening zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling voor niet betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium en de onkostenvergoeding

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De ondersteuningstermijn wordt in het zorgcontract vastgelegd.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 3. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

Volg ons op twitter

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....