Maatwerk

Aansluiten bij iemands unieke (eigen) waarde, vereist natuurlijk maatwerk. De ondersteuning wordt daarom afgestemd op ieders unieke situatie. Omdat uit de praktijk blijkt dat zorgvragers soms door de bomen het bos niet meer zien, wordt tijdens een traject richting gegeven, door middel van een faseplan die uit de volgende fasen bestaat;

Onderzoeksfase (2 maanden)

In deze fase wordt de vraag verhelderd en wordt onderzoek gedaan door middel van observaties, gesprekken en eventueel aanvullend diagnostisch onderzoek om een inschatting te kunnen maken van iemands niveau van functioneren en de persoonlijkheidsstructuur. Deze onderzoeksfase wordt afgesloten met een verslag waarin de bevindingen uitwerkt staan en een gesprek waarin de bevindingen worden gedeeld.

Implementatiefase (3 tot 6 maanden)

Tijdens de implementatiefase worden de gegeven adviezen, in samenwerking met de betrokkenen, geïmplementeerd. In sommige situaties is raadzaam om andere deskundigen te betrekken zodat iemand vanuit een compleet beeld ondersteuning kan ontvangen. Indien gewenst kunnen er contacten met de gemeente of het wijkteam gelegd worden om de zorg te coördineren.

In samenspraak met alle betrokkenen worden doelen geformuleerd die na drie tot zes maanden geëvalueerd worden. Afhankelijk van de vorderingen kan de implementatiefase verlengd worden.

Afrondende fase (3 maanden)

Het herstel van het gewone leven staat voorop. Waar nodig bieden we graag ondersteuning gericht op autonomie en zelfstandigheid van de zorgvrager. In sommige gevallen zal (blijvend) reguliere hulpverlening nodig zijn. In de laatste fase wordt gezocht naar een passende zorgverleningsinstantie die op specifieke gebieden ondersteuning kan blijven geven. De afrondende fase richt zich op de overdracht naar de reguliere zorg óf zelfstandigheid van de zorgvrager.

Nafase (6 maanden)

In de nafase is er geen direct contact meer tenzij de zorgvrager of betrokken zorgvoorziening daar zelf om vraagt. De ondersteuning is op consult basis en alleen nog op de achtergrond aanwezig als vangnet. Na 6 maanden vind er telefonisch of face to face nog een gesprek plaats waarna de ondersteuning definitief afgesloten wordt.

Zorgcontracten en contact

Wij werken met zorgcontracten die per fase met de betrokkenen worden besproken en afgestemd. Als u meer informatie wilt, staan wij u graag te woord. De contactgegevens vindt u op de contactpagina. Als u al besloten heeft om een aanmelding te doen, kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.