Een spirituele kijk op zorg

Als je kampt met psychische of zelfs psychiatrische problemen kom je terecht in de geestelijke gezondheidszorg. Je problemen worden daar veelal vanuit een medisch biologisch kader benaderd. De diagnostiek staat voorop. Wij gaan ervan uit dat psychische en zélf veel psychiatrische problemen het gevolg zijn van een afglijdende schaal die ontstaat doordat iemand het contact met zijn of haar oorspronkelijke levensbestemming verliest en steeds verder verstrikt raakt in reactieve gedragspatronen.  Vanuit onze spirituele kijk op zorg richten wij ons dan ook op het (her)ontdekken van iemands unieke eigenwaarde en ondersteunen we hem of haar om daar naar te leven. 

Unieke eigenwaarde

Mensen die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de zorg van anderen, passen zich sneller aan hun context aan en onderdrukken daarmee hun unieke eigenwaarde vaker waardoor gedragsproblemen ontstaan.  Binnen veel reguliere hulpverleningssystemen ontstaat als vanzelf een self fulfilling prophecy waar de medische kijk zichzelf bewezen ziet en de veelal onbewuste motieven voor het gedrag onderbelicht blijven. Het gevolg is dat deze mensen de regie over hun eigen leven meer en meer verliezen, op den duur vastlopen en er geen perspectief meer lijkt te zijn. 

Bewust menswaardig zorgverlenen

Binnen de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de geestelijke gezondheidszorg  en de ouderenzorg bieden wij daarom ondersteuning aan de zorgvrager én zijn of haar omgeving, waarbij de veelal onbewuste gedragsmotieven bewust gemaakt worden. Gedragsuitingen worden gezien als boodschap voor de omgeving. Door deze boodschap zorgvuldig te onderzoeken, kan ingespeeld worden op onderliggende behoeften, drijfveren, angsten en afweermechanismen waardoor gedragsverandering optreedt. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een ontwikkelingsgerichte context, wat leidt tot een gelijkwaardig bewustwordingsproces voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener.

 

Ondersteuningsmodule jeugd en gezin

Ben jij iemand tussen de 16 en 25 jaar en heb je last van psychische en/of psychiatrische problemen of bent u ouder van iemand die binnen deze doelgroep valt? Dan is deze ondersteuningsmodule wellicht iets voor jullie. Aandacht voor het vergroten...

Leergang: Het enneagram in de ouderenzorg

Het enneagram geeft een beschrijving van negen verschillende gedragspatronen waar mensen in verstrikt kunnen raken. Het model is helpend gebleken bij mensen met verschillende vormen van dementie. Binnenkort start er een pilot voor een leergang...