De mens centraal

Als je kampt met psychische of zelfs psychiatrische problemen, kom je terecht in de geestelijke gezondheidszorg. Je problemen worden daar veelal vanuit een medisch biologisch kader benaderd. De diagnostiek staat voorop. Wij gaan ervan uit dat psychische en zélf veel psychiatrische problemen het gevolg zijn van een afglijdende schaal die ontstaat doordat iemand het contact met zijn of haar oorspronkelijke levensbestemming verliest en steeds verder verstrikt raakt in reactieve gedragspatronen. Vanuit een holistisch perspectief richten wij ons op het (her)ontdekken van iemands unieke eigenwaarde en ondersteunen we hem of haar om daar naar te leven. 

Selffulfilling prophecy

Mensen die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de zorg van anderen, passen zich sneller aan hun context aan en onderdrukken daarmee hun unieke eigenwaarde vaker waardoor gedragsproblemen ontstaan.  Binnen veel reguliere hulpverleningssystemen ontstaat als vanzelf een selffulfilling prophecy waar de medische kijk zichzelf bewezen ziet en de veelal onbewuste motieven voor het gedrag onderbelicht blijven. Het gevolg is dat deze mensen de regie over hun eigen leven meer en meer verliezen, op den duur vastlopen en er geen perspectief meer lijkt te zijn. 

Bewust menswaardig zorgverlenen

Binnen de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de geestelijke gezondheidszorg  en de ouderenzorg bieden wij daarom ondersteuning aan de zorgvrager én zijn of haar omgeving, waarbij de veelal onbewuste gedragsmotieven bewust gemaakt worden. Gedragsuitingen worden gezien als boodschap voor de omgeving. Door deze boodschap zorgvuldig te onderzoeken, kan ingespeeld worden op onderliggende behoeften, drijfveren, angsten en afweermechanismen waardoor gedragsverandering optreedt. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een ontwikkelingsgerichte context, wat leidt tot een gelijkwaardig bewustwordingsproces voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener.

 

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....